PAGALBA MOKYTOJUI

Mokinių individualios pažangos stebėjimo formos>>>>>
Paraiškos dalyvauti olimpiadoje forma >>>>>
Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamosios programos >>>

Ilgalaikių, pamokos detalaus plano, pamokos kitoje aplinkoje, metodinės grupės metų veiklos planų, neformaliojo švietimo, modulių, individualių/pritaikytų programų  formos >>>

5-8 kl. mokinio socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapas>>>>

„Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketos“ forma >>>
Pažangos pamatavimo ir fiksavimo metodai (metodinė priemonė) >>>>>
Ugdymo(si) veiklos (pamokos) stebėjimo protokolo forma >>>>>
Metodinio darbo kortelė >>>

 METODINIAI DARBAI

 DALYKAS, TIKSLINĖ GRUPĖ

 PAVADINIMAS, ŽANRAS PRISTATYMO DATA  ANOTACIJA AUTORIUS
Gimtoji kalba (rusų)
7 kl.
N.Zabolockio eilėraščio „Gulbė zoologijos sode“ («Лебедь в зоопарке») analizė
Pamokos planas>>>
(2018-06)
Pamokos planas skirtas rusų kalbos mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Darbe pateiktas pamokos planas, „Power Point“ pateiktis su palyginimui skirtomis iliustracijomis ir motyvuojančiu mini žaidimu. Taip pat pateikta padalomoji medžiaga – lapas su analizės lentele, schema „Veno žiedai“, kurie skirti rasti bendrybes ir skirtumus pagal duotus kriterijus. Pamokos tikslas: detali eilėraščio analizė, gulbės vaizdo palyginimas eilėraštyje ir kitose dailės srityse (balete, tapyboje); simbolinės gulbės vaizdo reikšmės nustatymas ir eilėraščio temos įvardijimas.
Rusų k. vyr. mokytoja Lena Maškovec
 Informacinės technologijos
7 kl.
Duomenų apdorojimas ir pateikimas skaičiuokle
Diferencijuotos kontrolinio darbo užduotys>>>
(2017-06)
Šį metodinį darbą (rusų kalba) sudaro temos „Duomenų apdorojimas ir pateikimas skaičiuokle“ kontrolinio darbo  užduotys bei vertinimo lentelės, sudarytos „MS Excel“ programa.  Kontrolinio darbo tikslas – patikrinti, kaip išmokta programos tema ir fiksuoti mokinio mokymosi rezultatus, pažymiu vertinant jo žinias, įgūdžius, dalykinius gebėjimus. Kontrolinį darbą sudaro įvairaus sunkumo (diferencijuotos) praktinės užduotys (3 variantai).  Užduotys sudarytos atsižvelgiant į Bendrosiose programose numatytas nuostatas (tema „Duomenų apdorojimas ir pateikimas skaičiuokle“). Galima pateikti skirtingų lygių klasėms ir mokiniams. Mokiniai gali išsirinkti užduotis pagal savo gebėjimus ir lygį.
IT vyr. mokytoja Irina Morgajeva
Gimtoji kalba (rusų), lietuvių kalba, muzika
1 kl.
 Mokyklinio kalendoriaus lapus verčiant
Šventės mamoms scenarijus>>>
(2017-06)
Darbe pateikiamas mamyčių šventės scenarijus rusų, lietuvių kalba, skirtas kovo 8-ajai paminėti. Čia pateikiami eilėraščiai, dainų žodžiai ir trumpos sceninės linksmos miniatiūros, skirtos mamytėms. Tikslai: ugdyti vaikų meilės, pagarbos jausmą savo artimiesiems; žadinti estetinį jausmą per įvairias meno rūšis; lavinti saviraiškos poreikį; mokyti naujų frazių bei vaizdingų posakių rusų ir lietuvių kalbomis.
Pradinių klasių mokytoja metodininkė Tatjana Navickaja,
lietuvių kalbos vyr.   mokytoja Rita Galbogienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Žaneta Vitkienė,
muzikos mokytoja metodininkė Galina Žilcova
Gimtoji kalba (rusų)
7 kl.
Gyvenimas vienas, o likimai skirtingi... Dorovės pamokos pagal Vladimiro Korolenko apysaką „Požemio vaikai“
Pamokos planas>>>
(2017-06)
Pamokos planas skirtas rusų kalbos mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų   mokyklose. Kartu su pamokos planu pateikiama „Power Point“ programa parengta pateiktis, padalomoji medžiaga – lapas su „fišboun“ schema. Pamokos uždavinys: mokiniai, prisiminę pagrindinius apysakos „Požemių vaikai“ epizodus, aptarę herojų veiksmų motyvus, panaudoję „fišboun“ metodą, įvardys  dorovines vertybes, kurios egzistuoja visais laikais.
 
Rusų k. vyr. mokytoja L.Maškovec
Gimtoji kalba (rusų)
7 kl.
N.Nekrasovo eilėraščio „Prie Volgos“ («На Волге») analizė
Pamokos planas>>>
(2016-12)
Pamokos planas skirtas rusų kalbos mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų   mokyklose. Kartu su pamokos planu pateikiama „Power Point“ programa parengta pateiktis, padalomoji medžiaga – lapai su užduotimis ir įsivertinimo lentelės. Pamokos uždavinys: mokiniai, perskaitę eilėraštį, prisiminę 6 kepurių spalvų reikšmes, susigrupavę pagal kepurės spalvą, padarys po 1-2 užduotis, pristatys jas klasėje, ras 1-3 bendrus/skirtingus bruožus su I. Repino paveikslu „Volgos burliokai“ («Бурлаки на Волге»).
Rusų k. vyr. mokytoja Lena Maškovec
Lietuvių, rusų ir anglų kalbos, gamta ir žmogus, technologijos, pilietiškumo ugdymas, sveika gyvensena, karjeros ugdymas,  OLWEUS programa
5-6 kl.
„Panemunės pilys“
Integruotos veiklos kitoje aplinkoje planas ir aprašymas>>>
(2016-06)
Darbe pateikiama: detalus integruotų pamokų kitoje aplinkoje planas; padalomoji medžiaga – užduotys lietuvių, rusų ir anglų kalbų pamokoms, gamtos ir žmogaus pamokai, technologijų pamokai; vaizdinė medžiaga apie Panemunės pilis ir jų apylinkes; vaizdinė medžiaga klasės valandėlei apie pilietiškumą, sveiką gyvenimo būdą bei vertybines nuostatas ,, Kas yra MAROZAS?“.    Priemonė skirta mokinių bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių lavinimui.     Laukiami rezultatai: mokiniai, naudodamiesi integruotos veiklos metu surinkta medžiaga, gebės pagal poreikį įvairiais aspektais bent 4-10 sakinių pristatyti Panemunės pilis.
Anglų k. mokytoja metodininkė Rima Norkienė     
lietuvių k. vyr. mokytojas Giedrius Rimkus
rusų k. mokytoja metodininkė Jelena Volkova
technologijų vyr. mokytoja Oga Sudzilovskaja
gamtos ir žmogaus mokytoja Loreta Koškina
Fizika
7 kl.
Šviesos reiškiniai
Diferencijuotos kontrolinio darbo užduotys>>>
(2016-06)
Šį metodinį darbą (rusų kalba) sudaro kontrolinio darbo užduotys iš skyriaus „Šviesos reiškiniai“ temų. Pateiktos kelių lygių užduotys, jos trumpai apibūdintos. Galima naudoti skirtingų lygių klasėms ir mokiniams. Daug patenkinamo lygio užduočių  leidžia efektyviai organizuoti diferencijuotą darbą su mokiniais. Mokiniai gali išsirinkti užduotis pagal savo gebėjimus ir lygį. Kelių lygių užduotys leidžia įgyvendinti kontrolinio darbo vertinimo diferencijavimą. Skirta fizikos mokytojams, dirbantiems rusų kalba ugdomose  mokyklose.
 Fizikos vyr. mokytoja
Liudmila Rys
 Fizika
7 kl.
„Fizikinių dydžių matavimas. Medžiagos būsenos. Šiluminis kūnų plėtimasis“
Diferencijuotos kontrolinio darbo užduotys>>>
(2015-06)
 
 Šį metodinį darbą (rusų kalba) sudaro kontrolinio darbo užduotys iš skyrių „Fizikinių dydžių matavimas“ ir „Medžiagos būsenos. Šiluminis kūnų plėtimasis“ temų. Pateiktos kelių lygių užduotys, jos trumpai apibūdintos. Galima naudoti skirtingų lygių klasėms ir mokiniams. Daug patenkinamo lygio užduočių  leidžia efektyviai organizuoti darbą su silpnais mokiniais. Mokiniai gali išsirinkti užduotis pagal savo gebėjimus ir lygį. Kelių lygių užduotys leidžia įgyvendinti kontrolinio darbo vertinimo diferencijavimą. Skirta fizikos mokytojams, dirbantiems rusų kalba ugdomose  mokyklose. 
 Fizikos vyr. mokytoja
 Liudmila Rys
Anglų kalba
5-6 kl.
“Speaking about Diana Frances Spencer’s life”
Pamokos planas>>>
(2015-06)
Darbe pateikiama: detalus pamokos planas, „Power Point“ programa parengta iliustruota informacija apie Dianos Spencer gyvenimą,  pateikiami žemėlapiai (integruojama su geografija), padalomoji medžiaga mokiniams. Pamoka skirta kalbėjimo įgūdžiams lavinti vartojant Past Simple laiką. Laukiami rezultatai: mokiniai gebės kalbėti apie Dianą Spencer bent 2 sakiniais, vartodami Past Simple laiką.
 Anglų k. vyr. mokytoja
 
Rima Norkienė
Lietuvių kalba (valstybinė)
6 kl.
„Žodžio forma ir reikšmė. Daugiareikšmiai žodžiai.“
Pamokos planas>>>
(2015-06)
Pamokos planas skirtas lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Kartu su pamokos planu pateikiamos „Smart Notebook“ programa parengtos užduotys, padalomoji medžiaga – lapai su užduotimis, žaidimo kortelės, lentoje nagrinėjamų taisyklių spausdinti variantai, įsivertinimo lentelės. Pamokos uždavinys: mokiniai, išnagrinėję žodžio formos ir reikšmės sąvokas, paaiškins, kas yra daugiareikšmiai žodžiai, pagrindinė žodžio reikšmė, pateiks bent po 2 pavyzdžius.
Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
  Raimonda Salienė
 Konferencijos „Įvairių gabumų mokinių pažangos stebėjimas, rezultatų analizavimas ir panaudojimas“ (2014-10-30) pranešimai >>>